14 වන විශ්වය

https://www.uni-lovers.com/products/elk-crystal-ball-light-up-snow-globe-night-light-home-decoration-desk-ornaments-birthday-valentines-day-gift-for-girlfriend/

The 14th Universe: Experiment status – Highly Classified

A Science Fiction by Yasiru Chandira, 1st Year Undergraduate, Faculty of Science, University of Colombo

දිනය – 2040 / 2 / 15
වේලාව – මධ්‍යම රාත්‍රියට ආසන්න
ස්ථානය – ආර්ක්ටික් භූ විද්‍යා පර්යෙීීීශන මධ්‍යස්ථානය


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
error: Content is protected !!